Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

   Niteliği: İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satın aldığı ticari malların maliyetinin izlendiği hesaptır. İşletmenin mal satışlarında sattığı ticari malların maliyeti bu hesapta borç izlenir.

  İşleyişi: Sürekli envanter yönteminde satış kaydı ile birlikte maliyet kaydı yapılacağından 621 SATILAN TİCARİ MALLAR HESABINA borç, 153 TİCARİ MALLAR HESABI na alacak kaydedilir. Aralıklı envanter yönteminde dönem içinde mal satışı ile birlikte satışların maliyeti kayda alınmadığı için dönem sonunda maliyet hesaplandığı için dönem sonunda yine bu şekilde 621 SATILAN TİCARİ MALLAR HESABINA borç, 153 TİCARİ MALLAR HESABINA alacak kaydedilir.

    A-SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNDE SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

     Bu yöntemde yapılan her satış işleminden sonra satışla ilgili maliyet kaydı da yapılır. Bu yöntemin uygulanabilir olması için satış maliyetinin kolaylıkla belirlenebilmesi gereklidir. Bu nedenle daha  çok birim değeri yüksek olan malları satan işletmeler bu yöntemi tercih ederler.

  Örnek:
   1)16.11.2009 tarihinde aynı model ve aynı markada bir tanesi 2,000-TL den (%18 KDV hariç) 5 Adet buzdolabı bir ay vadeli senet karşılığı satın alınıyor.
   2)20.11.2009 tarihinde buzdolaplarından iki tanesi %18 KDV hariç 5,000-TL ‘ye KDV s ipeşin kalanı için çek alınarak satılıyor.
   3)27.11.2009 tarihinde bir adet buzdolabı %18 KDV hariç 3,000-TL ‘ye çek karşılığı satılıyor.

   İSTENEN

    Yukarıdaki işlemleri sürekli envanter yöntemine göre yevmiye kayıtlarını ve 153, 600, 621 nolu hesaplara yapınız ve gelir tablosunu düzenleyiniz.

 

1

 

 

2

 

 

3

 

4

5

 

.........................16/11/2009..................
153 TİCARİ MALLAR HS
191 İND KDV HS
    321 BORÇ SNTL HS
Senet karşılığı mal alımı
......................20/11/2009.....................
101 ALINAN ÇEKLER HS
100 KASA HS
          600 YURT İÇİ SAT.
          391 HES KDV HS
Satış kaydı
.....................20/11/2009......................
621 SAT.TİC.MAL.MALİ.HS
                 153 TİC.MALLAR HS
Maliyet kaydı
......................27/11/2009.....................
101 ALINAN ÇEKLER HS
               600 YURT İÇİ SAT.
               391 HES KDV HS
Satış kaydı
.....................27/11/2009......................
621 SAT.TİC.MAL.MALİ.HS
            153 TİC.MALLAR HS
Maliyet kaydı


10,000
1,800

 

5,000
900

 


4,000


3,540

 

 

2,000

 


    11,800

 


    5,000
      900    4,000


3,000
540

 

2,000

 

GELİR TABLOSU

A.BRÜT SATIŞLAR
01.Yurt içi satışlar
B.SATIŞ İNDİRİMLERİ
C.NET SATIŞLAR
D.SATIŞLARIN MALİYETİ  (-)
01.Satılan ticari malın maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KAR VEYA ZARARI

 

8,000

 

(6,000)

8,000

ggggg+                     , 
8,000
(6,000)
+                      ,
2,000

 

       B-ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNDE SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

       Perakende satış yapan işletmelerde sürekli envanter yönteminin uygulanması çok zordur.Bundan dolayı perakende satış yapan işletmeler aralıklı envanter yöntemini kullanırlar.Bu yöntemde satış işleminden sonra sadece satış kaydı yapılır. Dönemin sonunda bir yılboyunca yapılan tüm satışlara ait tek bir maliyet kaydı yapılır. Bunu yapabilmek için dön-em sonu mal mevcudunun sayılarak bulunması gerekir.
Bir Yıl Boyunca Yapılan Satışlara Ait Maliyetin Bulunuşu
Aşama 1)Öncelikle 153 ticari mallar hesabının borç ve alacak tarafları toplanır(borç kalanı)
Aşama 2)31.12.(....)tarihi itibariyle işletmede mevcut ticari malların maliyet toplamları bulu-nur.(Dönem sonu mal mevcudu)
Aşama 3)153 Ticari mallar hesabının borç kalanı ile dönem sonu mal mevcudu tutarı arasın-daki fark bulunur. Bulunan bu tutar dönem boyunca satılan ticari malların maliyetini gösterir.

Aşama 4)Maliyet kaydı yapılır

Satışların Maliyeti=(Dönem Başı stok+Dönem İçi Net Alışlar)-(Dönem Sonu Stok)

formülü yardımıyla bulunur,

   veya bu formülün hesaplar düzeyinde uygulanışı yardımıyla da bulunabilir.

Aralıklı E.Yönteminde Satışların Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Kalanı-Dönem Sonu Stok

                                                    Sonraki Sayfa>>>>>>

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma