Anasayfa
İletişim Kurun
monografi
hesap planı
Anasayfa  İletişim  Monografi  Soru&Cevap  Hesaplar
 Muhasebeye Giriş
 

 
Muhasebenin Tanımı
Muhasebenin Fonksiyonları
Muhasebenin Tarihi
   Site İçi ARAMA
 Genel Muhasebe 1
Tacirlerin Sınıflandırılması                   
Tacir Olmanın Şartları
ENVANTER İŞLEMLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

   

ENVANTER BİLGİLERİ

1-       Dönem sonu mal sayımında dönem sonu mal mevcudunun 7.000 TL olduğu belirlenmiştir.
2-       Alacak senetlerine 17 TL reeskont hesaplanmıştır.
3-       Borç senetlerine 35 TL reeskont hesaplanmıştır.
4-       Alınan çeklerde yer alan tutarın 200 liralık kısmının vadeli çek olduğu belirlenmiştir.
5-       Bankadan alınan ekstreden bankadaki mevduata 20 TL faiz tahakkuk ettiği %15 GV kesintisi yapıldıktan sonra kalan kısmın işletmenin bankadaki hesabına kaydedildiği belirlenmiştir.
6-       Verilen çeklerin tamamının bankadaki mevduat hesabından ödendiği belirlenmiştir.
7-       Şüpheli alacakların tamamına karşılık ayrılmıştır.
8-       Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında yer alan tutarın 50 liralık kısmının içinde bulunulan döneme ait kira gideri olduğu belirlenmiştir.
9-       Satış mağazasında kullanılan Demirbaşlara %10 amortisman hesaplanmıştır.
10-   Gelecek yıllara ait giderlerin tamamının kısa vadeli hale geldiği belirlenmiştir.
11-   Bankadan çekilen krediye 5 TL faiz tahakkuk etmiştir ve kredi hesabına kaydedilmiştir.
12-   Ar-Geç bölümüne ait elektrik faturasının 100 TL olduğu öğrenilmiştir. Ödeme ocak ayında yapılacaktır.
13-   Finansman giderlerinin tamamı kısa vadelidir.

ENVANTER İŞLEMLERİ MUHASEBE KAYITLARI

 

ARA TOPLAM (GENEL GEÇİCİ MİZAN)

59.054

59.054

 20

-------------------------  31.12.2008    ---------------
621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.               
                             153- Ticari Mallar Hs.
Satışların maliyeti kaydı

 
1.5101.510

21

---------------------------31.12.2008 -----------------
657- Reeskont Faiz Giderleri Hs.        
               122- Alacak Senetleri Reesk. Hs.
Alacak senetlerine reeskont ayrılması


17

  17

22

 -----------------------------31.12.2008 --------------
322- Borç Senetleri Rees. Hs.                 
        647- Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 
Borç senetlerine reeskont ayrılması


35 35

23

-----------------     31.12.2008 -----------------------
121- Alacak Senetleri Hs.
                       101-Alınan Çekler Hs. 
ileri vadeli çek nedeniyle senetler hesabına alınan


200200

24

--------------------------     31.12.2008    -----------
193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hs.
102- Bankalar Hs.
                      642- Faiz Gelirleri Hs.
Banka hesabımıza faiz tahakkuku

  
  3
17 

   


20 

25

-------------------------  31.12.2008      -------------
103- Verilen Çekler ve Ödeme Emir. Hs.
               102- Bankalar Hs.
verilen çekin bankadan ödenmesi mutabakat

 
150150

26

---------------------------31.12.2008 -----------------
654- Karşılık Giderleri Hs.                            
                 129- Ş.Ticari Alac. Karş. Hs.
Ticari alacaklar için karşılık ayrılması


250250

27

-----------------     31.12.2008 -----------------------
760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid. Hs.
                         257- Birikmiş Amortisman Hs.
Maddi duran varlık amortisman kaydı


40
40

 28

--------------------31.12.2008    --------------------
180- Gelecek Ayl. Ait Giderler Hs.
                          280- Gel. Yıl. Ait Giderler Hs. 
  1 yılın altına düşen kira giderinin kaydı


170

 

170

 29

-------------------------  31.12.2008------------------
780- Finansman Giderleri Hs.    
               300- Banka Kredileri Hs.          
Kredi faiz tahakkuku    


 55

30

---------------------------31.12.2008 -----------------
750- Ar-Ge Giderleri Hs.       
                        381- Gider Tahakkukları Hs.
Araştırma geliştirme gideri tahakkuku


100
  100

 

ARA TOPLAM

61.551

61.551

        1- Yevmiye Defteri Kayıtlarının Yapılması
    2- Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
               3- Envanter İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
  
        4-Yansıtma İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları

Tacirin Hakları
Tacirin Sorumlulukları
Maliyeye Karşı Sorumluluklar
Bildirimde Bulunma
Defter Tutma
Yazarkasa Kullanma
Bildirge Beyanname Verme
Geçici Vergi Ödeme
Beyannamelerin Tasdiki
Saklama Sorumluluğu
S.G.K ya Karşı Sorumluluklar
İşyeri İle İlgili Bildirimler
Sigortalıyı Bildirme
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bildirge Verme
 Diğer Kuruluşlara Sorumluluk
Bölge Çalışma Müdürlüğüne
İş-Kur a Sorumluluk
 Ticari Belgeler
Vergi Usul Kanununda Belge
Fatura, Sevk İrsaliyesi
  Genel Muhasebe 2
İrsaliyeli Fatura Temel Mali Tablolar
Gider Pusulası, Müstahsil
Bilanço, Gelir Tablosu
Serbest Meslek Makbuzu
Bilançonun Yapısı, Şekli
Yolcu Taşıma Listesi
Hesap Kavramı, Terimler
Günlük Müşteri Listesi
Hesapların İşleyişi
Bono, Poliçe, Çek
Tekdüzen Muhasebe Sistemi
Hisse Senedi, Tahviller
Muhasebenin Anayasası
Ücret Bordrosu
Muhasebe İlkeleri
 Defter Tutma   Muhasebe Süreci
Defter Tutma
Muhasebe Kayıt Yöntemleri
Defter Tutacaklar
Açılış Bilançosu Düzenleme
Defter Tutmayacaklar
Açılış Yevmiye Kaydı
Zorunlu Defterler
Defteri Kebire Kayıt
Yevmiye Defteri
Dönem İçi Kayıtları
Defteri Kebir(büyük defter)
Aylık Mizan Düzenleme
Envanter Defteri
Dönem Sonu Envanter
İşletme Defteri Gelir Tablosu Düzenleme
Defterlere Kayıt Düzeni
Yansıtma İşlemleri
Defter Tasdik Süreleri
Kesin Mizan Düzenleme
İşletme Defteri Düzenleme
Dönem Sonu Bilançosu
İşletme Defteri Uygulaması
Hesapların Kapatılması
Beyannameler
Yeni Dönem Hesap Açılması
Genel Bilgiler    Bilanço Hesapları
KDV Beyannamesi
Dönen Varlık Hesapları
Muhtasar Beyannamesi
Duran Varlık Hesapları
Geçici Vergi Beyannamesi
Kısa Vadeli Yabancı Kayn.
Kurumlar VergisiBeyannamesi
Uzun Vadeli Yabancı Kayn.
Yıllık Gelir Vergisi Beyanı
Öz Kaynaklar
Vergi Usulsüzlük Cezaları
 Gelir Tablosu Hesapları
Vergi Ziyaı Cezası
Giriş
  Video Dersler
Gelir Hesapları
Genel Muhasebe Videoları
Gider Hesapları
Bilgisayarlı Muhasebe Video
  Maliyet Hesapları
  Giriş
7/A Maliyet Seçeneği
7/B Maliyet Seçeneği
  Bilgisayarlı Muhasebe
    ETA FOR WİNDOWS
Kurulumu
Şirket Açma
Default Şirket
Genel Ayarlamalar
Stok Modülü
Cari Modülü
Fatura Modülü
Muhasebe Modülü
Çek Senet Modülü
              LKS 2
Kurulumu
         SMMM Staj
Demo Ticari Sisteme Girme
Smmm Nasıl Olunur?
Demo Sistem İşletmeni
YMM Nasıl Olunur?
Modüller
Staj Dosyası Hazırlama
Genel Ayarlamalar
SMMM Staj Soruları Kullanıcı Ayarları
        Monografiler              ETA SQL
Genel Muhasebe Monografi
Sistem İşletmeni
Bilgisayarlı Muhasebe 
Şirket İşlemleri
 

  Modüller
            MİKRO
  Kurulumu
 
LUCA
  Lucaya Giriş Yapma
  Stok Modülü Anlatımı
             Orka
 

Anasayfa | İletişimDöküman Gönder | Yasal Uyarı

Copyright © www.dersmuhasebe.com 2009-2016 Muhasebe Uygulama

Orka Programı Kurulumu
Orka Programı Cd den Kurma